Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ZAWIERANIE KONTRAKTÓW


 

Zasady zawierania kontraktów do Narodowych Sił Rezerwowych regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz.U. z 2015, poz. 1518).
Zgodnie z wyżej wymienionymi regulacjami prawnymi rozpoczęcie służby w NSR poprzedza zawarcie kontraktu z dowódcą JW, a następnie nadanie przydziału kryzysowego (na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych - Dz.U. 2015 poz. 575). Kontrakt zawierany jest na pisemny wniosek zainteresowanego na okres od 2 do 6 lat, złożony w Wojskowej Komendzie Uzupełnień właściwej dla miejsca zamieszkania na pobyt stały. Wzór wniosku dostępny jest w menu DO POBRANIA.


W związku z wejściem w życie Rozp. MON z dnia 7 kwietnia 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 575)
w sprawie przydziałów kryzysowych informuję, że wniosek o uchylenie przydziału kryzysowego żołnierz rezerwy składa do Wojskowego Komendanta Uzupełnień za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której posiada nadany przydział kryzysowy (§ 7 pkt 3).

WNIOSEK


 

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, kontrakt może być zawarty z żołnierzem rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • nie był przeznaczony do służby zastępczej;
 • nie był karany za przestępstwo umyślne;
 • posiada wykształcenie na poziomie co najmniej gimnazjum dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych lub co najmniej szkoły średniej dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo co najmniej szkoły wyższej dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;
 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej;
 • zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej.

Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od posiadania przez żołnierza rezerwy orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o jego zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej, w tym pełnionej poza granicami państwa. Jeśli z parametrów przewidywanego dla tego żołnierza stanowiska służbowego wynika dostęp do informacji niejawnych, podpisanie kontraktu może być uzależnione od posiadania poświadczenia bezpieczeństwa. Żołnierze rezerwy, których to dotyczy będą, podlegali postępowaniu sprawdzającemu na zasadach określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Przewiduje się ponadto możliwość zawarcia kontraktu z żołnierzem czynnej służby wojskowej, który:

 • odbywa zasadniczą służbę wojskową (wówczas, gdy będzie ona pełniona) – nie wcześniej, niż w ostatnim dniu czasu trwania tej służby,
 • pełni służbę przygotowawczą – nie wcześniej, niż na trzy dni przed dniem zwolnienia z tej służby,
 • odbywa ćwiczenia wojskowe (wówczas, gdy będą one organizowane) – nie wcześniej, niż na trzy dni przed dniem zwolnienia z tych ćwiczeń,
 • pełni zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką – nie wcześniej, niż w dniu, w którym decyzja o jego zwolnieniu z czynnej służby wojskowej stała się ostateczna.

Wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień żołnierz rezerwy składa bezpośrednio, natomiast żołnierz w czynnej służby wojskowej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni czynną służbę wojskową. Wniosek powinien być uzasadniony. Zgodnie z przepisami wykonawczymi do wniosku załącza się:

1) uwierzytelnioną kopię lub – po okazaniu oryginału – kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia oraz zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki, jeżeli osoba składająca wniosek jeszcze się uczy;
2) uwierzytelnioną kopię lub – po okazaniu oryginału – kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa;
3) inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające posiadane przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej, np. certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół lub kursów.

Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu wniosku żołnierza rezerwy:

1) sprawdza, czy istnieje wolne stanowisko służbowe, na które może być nadany przydział kryzysowy;
2) umożliwia żołnierzowi zapoznanie się z przepisami normującymi pełnienie służby wojskowej w ramach NSR;
3) sprawdza czy spełnione są warunki umożliwiające zawarcie kontraktu;
4) w razie potrzeby kieruje żołnierza do właściwej wojskowej komisji lekarskiej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu ustalenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej;
5) wydaje do wypełnienia, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, ankietę bezpieczeństwa osobowego oraz poleca przeprowadzenie przez pełnomocnika do ochrony informacji niejawnych zwykłego postępowania sprawdzającego albo występuje o przeprowadzenie przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego poszerzonego postępowania sprawdzającego, w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa wymaganego do zawarcia kontraktu do NSR;
6) przesyła wniosek wraz z aktami sprawy do dowódcy jednostki wojskowej oraz kieruje żołnierza do jednostki w terminie ustalonym z dowódcą.

Dowódca jednostki wojskowej po otrzymaniu wniosku żołnierza rezerwy wraz z aktami sprawy i po jego przybyciu do jednostki wojskowej, organizuje sprawdzian z wychowania fizycznego i przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną. Może przeprowadzić dodatkowo egzaminy sprawdzające poziom wyszkolenia i przygotowania zawodowego, w szczególności w zakresie znajomości budowy i obsługi sprzętu specjalistycznego oraz umiejętności fachowych.

W momencie zaakceptowania kandydatury składającego wniosek żołnierza rezerwy, dowódca jednostki wojskowej:
1) określa dla niego stanowisko służbowe;
2) razie takiej potrzeby wydaje kandydatowi za pisemnym potwierdzeniem odbioru ankietę bezpieczeństwa osobowego oraz występuje do wojskowego komendanta uzupełnień o spowodowanie przeprowadzenia (przez podległego mu pełnomocnika ochrony informacji niejawnych) zwykłego postępowania sprawdzającego;
3) ustala termin rozpoczęcia i zakończenia przez niego wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, będący terminem odpowiednio nadania lub wygaśnięcia przydziału kryzysowego;
4) podpisuje z nim kontrakt.


 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni
Pułaskiego 7
81-368 Gdynia
tel. 261263524
fax. 261263184
wkugdynia@ron.mil.pl

  
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.