Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
REKONWERSJA


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UZYSKASZ POD ADRESEM:

OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ w GDYNI


 

Poczta eleketroniczna OAZ została uruchomiona.

Adres ogólny instytucji: oazgdynia@ron.mil.pl

W razie konieczności kontaktu z konkretną osobą istnieje możliwość wysłania informacji na konto użytkownika d.rogowski@ron.mil.pl i i.lis@ron.mil.pl r.bartold@ron.mil.pl.


Logowanie na strone Ośrodka Aktywizacji Zawodowej W Gdyni pod adresem :
http://oazgdynia.wp.mil.pl/


REKONWERSJA KADR

Rekonwersja – to całokształt działań podejmowanych wobec żołnierzy zwalnianych lub zwolnionych z zawodowej służby wojskowej w wieku aktywności zawodowej, ułatwiających im adaptację społeczno-zawodową do warunków cywilnych i podjęcie zatrudnienia na cywilnym rynku pracy. Zadania związane z rekonwersją w SZ RP należą do systemu działalności socjalnej Wojska Polskiego. Realizowana obecnie nowa strategia rekonwersji zakłada stworzenie dynamicznej i mobilnej struktury organizacyjnej. Celem rekonwersji kadr jest reintegracja zawodowa osób zwolnionych ze służby wojskowej z cywilnym środowiskiem pracy.
Należy podkreślić przy tym, że pomoc ta nie polega na wyręczaniu żołnierzy lub byłych żołnierzy zawodowych w poszukiwaniu pracy lecz na mobilizowaniu ich do wyzwolenia własnej, społeczno-zawodowej aktywności.

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy rekonwersyjnej.
Do korzystania z pomocy rekonwersyjnej udzielanej przez resort Obrony Narodowej uprawnieni są żołnierze zwolnieni z zawodowej służby wojskowej wskutek:
- żołnierze w trakcie pełnienia zawodowej wojskowej (stosownie do lat wysługi);
- byli żołnierze zawodowi (z wyjątkiem nieuprawnionych);

Z pomocy również mogą skorzystać małżonkowie oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

Zasady udzielania pomocy rekonwersyjnej:
Pomoc rekonwersyjna, tj; przekwalifikowanie, doradztwo zawodowe, odbywanie praktyk zawodowych lub pośrednictwo pracy, przysługuje na 6 miesięcy przed zwolnieniem i w ciągu 2 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.
- doradztwa zawodowego, o ile pełni służbę wojskową, co najmniej trzy lata;
- przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa prac na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełni zawodową służbę wojskową, co najmniej cztery lata;
- praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełni zawodową służbę wojskową, co najmniej dziewięć lat..

Osoby nie objęte pomocą.
Pomocą rekonwersyjną nie są objęci żołnierze, którzy zostali zwolnieni w skutek;
- zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
- prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;
- prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
- skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) lub warunkowego jej zawieszenia jej wykonania;
- prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej).

Formy pomocy rekonwersyjnej.
- doradztwo zawodowe;
- przekwalifikowanie zawodowe lub przyuczenie do zawodu;
- pośrednictwo pracy;
- praktyki zawodowe.

Doradztwo zawodowe.
Doradztwo zawodowe służy optymalizacji decyzji dotyczących wyboru zawodu, miejsca zatrudnienia oraz kierunku przekwalifikowania. Dzięki rozmowie z doradcą zawodowym poznasz praktyczne metody poszukiwania pracy oraz nauczysz się korzystnie prezentować swoją osobę wobec pracodawcy. Uzyskasz także informacje o zawodach, rynku pracy i możliwościach przekwalifikowania. Doradca pomoże Ci też w napisaniu dokumentów aplikacyjnych (życiorysu i listu motywacyjnego).
Przed planowanym terminem zwolnienia żołnierza zawodowego, uprawnionego do korzystania z pomocy rekonwersyjnej, dowódca jednostki kieruje żołnierza w ramach doradztwa zawodowego na zajęcia grupowe w terminie ustalonym z żołnierzem.
Żołnierz zawodowy może zrezygnować z udziału w zajęciach grupowych, składając na tę okoliczność pisemne oświadczenie, które dołącza się do jego akt personalnych.
Zajęcia grupowe realizowane są przez Ośrodek Aktywizacji Zawodowej. W ramach zajęć grupowych żołnierz zapoznawany jest z :
- resortowym systemem pomocy rekonwersyjnej;
- prawnymi i finansowymi aspektami zwolnienia ze służby;
- możliwościami i kierunkami przekwalifikowania zawodowego;
- metodami poszukiwania pracy.

Przekwalifikowanie zawodowe.
Przekwalifikowanie zawodowe jest formą pomocy finansowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Z pomocy w zakresie przekwalifikowania zawodowego możesz korzystać już od chwili otrzymania od organu wojskowego wypowiedzenia stosunku służbowego przed ostatecznym zwolnieniem. Aby otrzymać pomoc finansową w przekwalifikowaniu zawodowym, na wybranym kierunku szkolenia, w miejscu zamieszkania lub poza tą miejscowością, należy uzyskać pozytywną decyzję w tej sprawie Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego . W stosownym wniosku powinny znaleźć się informacje dotyczące nazwy i kosztu szkolenia, czasu jego trwania i instytucji organizującej szkolenie. Do wniosku należy dołączyć kserokopię decyzji (lub rozkazu) o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej . Przyznana decyzją Dyrektora WBE kwota jest przelewana na konto organizatora szkolenia na podstawie faktury wystawionej przez tę instytucję. W przypadku, gdy uprawniona osoba rozpoczęła szkolenie przed uzyskaniem stosownej zgody i poniosła już koszty szkolenia, może ona także - po przesłaniu w/w dokumentów oraz oryginału faktury - uzyskać całkowitą lub częściową refundacją poniesionych kosztów. Przyznana kwota jest wówczas pomniejszana o podatek i przelewana na konto osobiste lub przesyłana na adres domowy stosownie do dyspozycji wyrażonej w formie pisemnej.
Żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku złożonego w jednostce wojskowej do Dyrektora WBE, za pośrednictwem Kierownika OAZ.
Byłemu żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku złożonego w WSzW lub WKU do Dyrektora WBE. za pośrednictwem właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania byłego żołnierza zawodowego) ośrodka aktywizacji zawodowej.

Pośrednictwo pracy.
Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:
udzielaniu pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
- upowszechnianie ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert udostępnionej przez ministra właściwego do spraw pracy;
- udzielanie pracodawcą informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszona oferta pracy;
- inicjowanie i organizowanie kontaktów poszukujących pracy z pracodawcami;
- współdziałaniu z urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia.
Praktyki zawodowe.

Praktyki zawodowe to forma pomocy w zakresie pozyskania miejsca pracy poza jednostką. Zainteresowany tą formą pomocy sam poszukuje zakładu pracy, który zgodzi się przyjąć go na praktykę zawodową. W tym czasie zamiast pracy w jednostce wojskowej będzie wykonywał pracę na rzecz ewentualnego przyszłego pracodawcy. W ten sposób żołnierz zawodowy będąc jeszcze w służbie podnosi swoje kwalifikacje i zdobywa doświadczenie potrzebne do pracy na cywilnym rynku. Najczęściej zdarza się tak, że firma, która przyjęła kogoś na praktykę, po jej zakończeniu zatrudnia praktykanta na stałe – oczywiście, jeżeli w czasie trwania praktyk osoba taka się sprawdzi w nowej roli.
Żołnierz zawodowy może zostać skierowany, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni służbę, decyzją dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych , na praktykę zawodową, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania zatrudnienia.
Praktyka zawodowa może trwać do 6 miesięcy, pod warunkiem jej zakończenia przed dniem zwolnienia z zawodowej służby.
Żołnierzowi zawodowemu, odbywającemu za zgodą dowódcy jednostki wojskowej praktykę zawodową przysługuje pokrycie kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem oraz noclegów w miejscu odbywania praktyki wg zasad i limitów określonych w rozporządzeniu.

Zakres pomocy finansowej.
W ramach pomocy rekonwersyjnej mogą być pokrywane koszty:
- doskonalenia i przekwalifikowania zawodowego;
- przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, lub do miejsca odbywania praktyki;
- zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej;
- nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej w przypadku żołnierza służby kontraktowej.

Zasady finansowania.
Pomoc rekonwersyjna przysługuje na 2 lata przed zwolnieniem i w ciągu 2 lat po odejściu z wojska. Maksymalna kwota na przekwalifikowanie lub przyuczenie do zawodu, wynosi 150% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym. Od kwot uzyskanych w związku ze szkoleniem należy opłacić podatek.
Przysługuje zwrot kosztów w przypadku:
- przejazdy - 20 przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka
szkolenia i z powrotem ( powyżej 50km);
- noclegi - 30 noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300%
ryczałtu za nocleg określonego w odrębnych przepisach.

Warunki uzyskania pomocy rekonwersyjnej.
- wybór kierunku szkolenia;
- wybór instytucji (ośrodka) szkoleniowej;
- zredagowanie wniosku;
- zgoda dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej w przypadku żołnierzy zawodowych;
- przesłanie (złożenie) wniosku wraz z niezbędnymi danymi do celów podatkowych do (w) WKU ( JW.);
- pozytywna decyzja dyrektora WBE.
Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zgody na świadczenie pomocy rekonwersyjnej udziela dyrektor WBE w formie decyzji.
Żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku kierowanego do dyrektora WBE, za pośrednictwem kierownika OAZ złożonego w jednostce wojskowej.
Byłemu żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku złożonego w WSzW lub WKU do dyrektora WBE. za pośrednictwem kierownika OAZ (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

POMOC PAŃSTWA DLA „ŻOŁNIERZY REZERWY” – na podstawie ustawy 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i insh rynku pracy, przez okres 36 miesięcy od dnia zwolnienia byłemu żołnierzowi zawodowemu przysługuje status „żołnierza rezerwy”. W tym czasie może on korzystać ze środków Funduszu Pracy, służących do szkolenia, podwyższania kwalifikacji lub zwiększenia efektywności zawodowej. Koszt szkolenia nie może przekroczyć 200% przeciętnego wynagrodzenia. Starosta może, na wniosek żołnierza rezerwy, udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wymagających szczególnych kwalifikacji.


DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY UBIEGANIU SIĘ O FINANSOWĄ POMOC REKONWERSYJNĄ

* Żołnierze zawodowi / żołnierze w okresie wypowiedzenia:
• Wniosek o pomoc rekonwersyjną;*
• Zaświadczenie z instytucji szkoleniowej;
• Zezwolenie dowódcy;
• Pismo przewodnie napisane przez dowódcę;**
• Decyzja o zawarciu kontraktu lub kadencji;***
• Zaświadczenie dowódcy o liczbie lat służby wojskowej.
• Oświadczenie woli ****

* Byli żołnierze zawodowi (emeryci):
• Wniosek o pomoc rekonwersyjną;
• Zaświadczenie z instytucji szkoleniowej;
• Rozkaz zwalniający (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
• Zaświadczenie dowódcy o liczbie lat służby wojskowej (Świadectwo służby potwierdzone przez komendanta WKU lub szefa WSZW).

Do dokumentów składanych w JW, WKU, WSzW nie dołącza się: faktur, rachunków, dyplomów, certyfikatów, świadectw itp.

W/w dokumenty przedstawia się Wojskowym Biurze Emerytalnym w Gdańsku po otrzymaniu Decyzji.

Uwaga! Byli żołnierze zawodowi (emeryci), ubiegający się o refundację kosztów szkolenia (studiów), które rozpoczęło się w momencie pełnienia służby (choćby jeden dzień)składają dokumenty wymagane od emerytów, jednak muszą do niech dołączyć także OŚWIADCZENIE DOWÓDCY.


 

U W A G I:
1. Przy wykonywaniu, przetwarzaniu, przekazywaniu, udostępnianiu, przesyłaniu oraz przechowywaniu dokumentów rekonwersyjnych należy bezwzględnie przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych.
2. Dokumenty wypełniać należy starannie pismem trwałym oprócz rubryk, które mogą z różnych względów ulegać zmianom - te wypełniać ołówkiem.
3. Wszystkie dokumenty w miarę możliwości, należy grupować rodzajami spraw i problemów, jednostkami (instytucjami) wojskowymi oraz latami.
4. Dokumenty rekonwersyjne, przy posiadaniu odpowiednich możliwości i zabezpieczeń mogą być prowadzone i przetwarzane w systemach komputerowych (informatycznych) oraz przekazywane pocztą elektroniczną. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach wprowadzanie, wyłącznie na swoim szczeblu organizacyjnym, zmian w obowiązujących dokumentach, ale tylko takich, które nie będą powodowały zmniejszenia zawartych w nich informacji.
5. Oprócz obowiązujących dokumentów, zezwala się w uzasadnionych przypadkach na wprowadzanie własnych dokumentów dodatkowych i pomocniczych.
6. We wzory obowiązujących dokumentów organy rekonwersyjne wyposaża, sprawujący merytoryczny nadzór, przełożony.
7. Obowiązujące na poszczególnych szczeblach organizacyjnych dokumenty rekonwersyjne będą sprawdzane w czasie prowadzonych kontroli i nadzorów.
8. Do wprowadzania zmian we wzorach dokumentów upoważniony jest organ je wydający.

Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
w Warszawie
Telefon: 261 826 678
Ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
e-mail: coaz.warszawa@mon.gov.pl

Wojskowe Biuro Emerytalne w Gdańsku
ul. Do Studzienki 47
80-227 Gdańsk
tel.: 261 212 522
e-mail: wbegdansk@ron.mil.pl

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku
ul. Do Studzienki 45
80-206 Gdańsk
tel. 261 212 153 fax. 261 212 166
wszwgdansk@ron.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
ul. Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261-213-331, 261-213-330
wkugdansk@ron.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni
ul. Pułaskiego 7
81-912 Gdynia
fax 261- 263-184
wkugdynia@ron.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku
Plac 3-go Maja 4
82-200 Malbork
tel. 261 536 149, fax: 261 536 137, 261 536 170.
wkumalbork@ron.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie
ul. Wojska Polskiego 11
77-300 Człuchów
tel.: 261 415 401 fax: 261 415 409
wkuczluchow.poczta@ron.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Słupsku
ul. Bohaterów Westerplatte 8
76-200 Słupsk
tel. 261 458 822 fax. 261 458 831
wkuslupsk@ron.mil.pl

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
w Bydgoszczy
Telefon CA: 261 785 306
e-mail: oazbydgoszcz@pow.mil.pl

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
w Lublinie
Telefon CA: 261 183 642
e-mail: oazlublin@tlen.pl

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
w Gdyni
Telefon CA: 261 265 514
e-mail: oazgdynia@ron.mil.pl

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
w Olsztynie
Telefon CA: 261 421 836
e-mail: oazolsztyn@wp.pl

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
w Krakowie
Telefon CA: 261 134 979
e-mail: oazkrakow@gazeta.pl

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
w Szczecinie
Telefon CA: 261 452 375
e-mail: oazszczecin@wp.pl

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
we Wrocławiu
Telefon CA: 261 651 490
e-mail: oazwroclaw@sow.mil.pl

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni
Pułaskiego 7
81-368 Gdynia
tel. 261263524
fax. 261263184
wkugdynia@ron.mil.pl

    
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.